Czym jesteś zainteresowany?

PolecamGołębie Pocztowe - Najlepszy Portal O Gołębiach
GO??BNIK OGRODOWY
Przyst?puj?c do budowy go??bnika musimy najpierw zdecydowa? si?, jak? ras? go??bi chcemy hodowa? czy go??bie lotne, ktre mog? swobodnie lata? czy go??bie, ktre mog? by? tylko pod wolier?. Nale?y zastanowi? si?, nad miejscem pod budow? go??bnika, oraz jakimi dysponujemy ?rodkami finansowymi i technicznymi. Do?wiadczony hodowca wie, ?e warunkiem osi?gni?cia dobrych rezultatw w hodowli jest zapewnienie ptakom odpowiedniego go??bnika. Go??bnik powinien by? suchy, dobrze do?wietlony, przewietrzany, ale bez przeci?gw. W lecie nie mo?e si? zbytnio nagrzewa?, a zim? chroni? ptaki przed silnymi mrozami.
Projektuj?c go??bnik nale?y przestrzega? nast?puj?cych zasad:
1. W jednym go??bniku nie powinno zamieszkiwa? wi?cej ni? 20 par go??bi
2. Na jedn? par? go??bi potrzeba od 0,5 do 0.8 m2 powierzchni . Je?eli projektujemy go??bnik ma?y, przyjmujemy norm? wi?ksz? i odwrotnie.
3. Je?eli budujemy jeden go??bnik, to powinien by? tak zaprojektowany, ?e po zako?czeniu ??gw mo?emy go podzieli? na dwie cz??ci, aby oddzieli? go??bie r?nych p?ci.
4. Powierzchnia okien w go??bniku powinna stanowi? 1/6 do 1/8 powierzchni pod?ogi. Powinny by? umieszczone w miar? nisko, aby pod?oga by?a dobrze o?wietlona. Okna umieszcza si? w po?udniowo wschodniej lub wschodniej stronie budynku.
5. Ka?dej parze go??bi trzeba przydzieli? jedn? cele gniazdow? o wymiarach dostosowanych do rasy go??bi, orientacyjnie: d?ugo?? 80 - 100 cm, szeroko?? 35 - 40 cm, wysoko?? 40 - 55 cm, oraz przewidzie? co najmniej dwie cele rezerwowe na 10 para.
6. Wysoko?? go??bnika nie powinna przekracza? 220 cm. 7. Wentylacja w go??bniku powinna by? tak rozwi?zana, aby kr???ce powietrze nie powodowa?o przeci?gw.
GO??BNIK OGRODOWY
Rozmiar: 49827 bajtw

Przedstawiony na rysunku go??bnik ogrodowy sk?ada si? z trzech niezale?nych go??bnikw rozp?odowych z wolierami i pomieszczenia gospodarczego. Go??bnik nr 1 i 2 przeznaczony jest dla go??bi korzystaj?cych tylko z woliery, a go??bnik nr 3 dla go??bi lotnych mog?cych przebywa? pod wolier?, oraz swobodnie lata?.
Pod?oga go??bnika zosta?a wykonana z betonu grubo?ci 10 cm, na ktrym po?o?ono folie izolacyjn? i p?yt? wirow?. Wykonanie pod?ogi z betonu, umo?liwi?o przytwierdzeni do niej konstrukcji szkieletowej ?cian. Folia izolacyjna zabezpiecza p?yt? wirow? przed wch?anianiem wilgoci z pod?o?a.
?ciany stanowi konstrukcja szkieletowa wykonana z kraw?dziakw 60 x 60 mm, do ktrej s? przykr?cone od strony zewn?trznej p?yty wirowe OSB wodoodporne grubo?ci 15 mm, a od wewn?trz zwyk?a p?yta wirowa grubo?ci 18 mm pomalowana na bia?o wapnem ( rys. 2).Wszystkie z??cz p?yt i szpary zosta?y wype?nione silikonem, aby uniemo?liwi? gromadzenie si? w tych szparach insektom. Pomimo, ze p?yta OSB jest wodoodporna zosta?a ob?o?ona tynkiem akrylowym. Przestrze? pomi?dzy p?ytami jest wype?niona we?n? izolacyjn?, co sprawi, ?e latem go??bnik nie b?dzie si? tak mocno nagrzewa?, a zim? ptakom b?dzie cieplej.
Dach go??bnika zosta? pokryty blach? falist? lakierowan?. Blacha spoczywa na ?atach, a ?aty na belkach drewnianych o przekroju 80 x 120 mm. Do belek od do?u s? przykr?cone p?yty wirowe grubo?ci 18 mm pomalowane na bia?o wapnem. Przestrze? pomi?dzy blach?, a p?yt? wirow? zosta? wype?niona we?n? izolacyjn?. Pod blach? na we?nie izolacyjnej jest po?o?ona folia, ktra zabezpiecz we?n? i p?yt? wirow? przed zawilgoceniem podczas skraplania si? pary na spodzie blachy. Aby dobrze do?wietli? poszczeglne go??bniki w dachu umieszczono ?wietliki zast?puj?c 60 cm pasek blachy p?yt? falist? z przezroczystego tworzywa. Woda z dachu odbierana jest przez rynny i odprowadzona do systemu drenw.
Okna o szeroko?ci 90 cm i wysoko?ci 60 cm i otwory wylotowe z go??bnika zosta?y umieszczone od strony po?udniowo wschodniej. Szyby osadzone s? w prowadnicach (rys. 3) od strony wewn?trznej go??bnika, co umo?liwia ich przesuwanie i wietrzenie go??bnika. Od zewn?trz otwory okienne zabezpieczone s? siatk?, aby go??bie przez te otwory nie wychodzi?y z go??bnika. W okresie letnim szyby s? demontowane a w otworach okiennych pozostaje tylko siatka. Otwory wylotowe s? zamykane przy pomocy przesuwanej os?ony.
Instalacje. Go??bnik zosta? wyposa?ony w instalacje elektryczn?, ktra umo?liwia jego o?wietlenie i zim? pod??czenie podgrzewaczy wody w poide?kach. Wentylacja go??bnika odbywa si? przez otwory wylotowe dla go??bi, okna i kratki wentylacyjne umieszczone pod sufitem i zabezpieczone siatk? przed szkodnikami. Do pomieszczenia gospodarczego doprowadzona jest woda.
Wyposa?enie. Ka?dy z go??bnikw jest wyposa?ony w rega?y gniazdowe, spoczynkowe i siode?ka. Z konstrukcj? rega?w gniazdowych i spoczynkowych mo?na zapozna? si? w wydaniach 1 - 5 "GO??BNIKA" z 2005 roku. Przy go??bniku znajduje si? obszerne pomieszczenie gospodarcze wyposa?one w 4 skrzynie na ziarno, ka?da z nich pomie?ci ok. 60 kg ziarna. Takie magazynowanie karmy gwarantuje, ?e nie dostan? si? do niego gryzonie. Nad skrzyniami zawieszone s? szafki, ktre s?u?? do przechowywania lekarstw (tylko tych, ktre nie wymagaj? specjalnych warunkw przechowywania), witamin i innych przedmiotw przydatnych w hodowli. Na szafkach stoj?cych, w ktrych przechowywane s? miski l?gowe ustawiono klatki wystawowe, ktre s?u?? do przygotowania go??bi do wystaw, mo?na w nich go??bie ??czy? w pary, i izolatka gdzie mo?na umie?ci? chorego go??bia.
 

NOWE FORUM O GOŁĘBIACH

Z wielką radością informuje wszystkich hodowców gołębi o uruchomieniu nowego Forum o gołębiach. Zachętam wszystkich fanów gołębi do rejestracji oraz udziału w rozmowie na forum. Na forum dowiesz się wszechstronnych informacji na temat hodowli gołębi pocztowych, budowy gołębników itp.Filmy o gołębiach

Interesujesz sie gołębiami i chciałbyś poprawić lotowania swoich gołębi, spowodować, że Twoje gołębie pocztowe staną się silniejsze? Zobacz nowe filmy o gołębiach na, których pokazane są gołębniki oraz najnowsze techniki chowu. Zachęcamy do ich obejrzenia. Stanowią one ciekawą dokumentacje dla każdego gołębiarza!


Loty Gołębi pocztowych

Jeżeli chciałbyś, aby Twój gołąb woził udział w darmowych lotach gołębi pocztowych zgłoś się do nas. Regularnie organizujemy loty z Niemiec.